W związku z realizacją projektu „Termomodernizacja obiektu formacyjnego Katolickiego Stowarzyszenia w Służbie Nowej Ewangelizacji Wspólnota Św. Tymoteusza w Gubinie wraz z wymianą systemu cieplnego (OZE)”  (RPLB.03.02.00-08-061/12)   dofinansowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty na wykonanie prac termomodernizacyjnych obiektu formacyjnego wg załączonych Warunków zamówienia.

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE W SŁUŻBIE NOWEJ EWANGELIZACJI 

WSPÓLNOTA ŚW. TYMOTEUSZA

ul. Kresowa 258; skr. poczt. 39 a

66-620 Gubin

tel. 68/359 49 63

NIP 926-14-34-191

REGON: 970647437

 

Osoby do kontaktu: ks. Artur Godnarski, tel. (68) 359 49 63,  a.godnarski@tymoteusz.org.pl

Piotr Sowa, tel. (68) 359 49 63,  p.sowa@tymoteusz.org.pl

II.TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  16.06.2014 do godz. 15:00  (liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego) w wersji papierowej za pośrednictwem kuriera lub osobiście na adres siedziby Zamawiającego: ul. Kresowa 258, 66-620 Gubin.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert w wersji elektronicznej.

O wyborze Wykonawcy oferenci zostaną poinformowani na stronie internetowej www.tymoteusz.org.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie:  www.tymoteusz.org.pl  oraz w siedzibie Zamawiającego.

Niniejsze zapytanie ma formę porównania ofert. Nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie daje żadnemu z oferentów prawa roszczenia udzielenia zamówienia.

 

III. WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

Szczegółowe warunki składania ofert zawarte są w Zapytaniu ofertowym nr 02/2014 znajdującym się na stronie internetowej Zamawiającego   www.tymoteusz.org.pl  w zakładce „Projekt Termomodernizacja”

PLIKI DO POBRANIA:

Zaproszenie do złożenia oferty

Warunki Zamowienia 15052014

Załącznik nr 1_Formularz ofertowy

Załącznik nr 2_Oświadczenie o podwykonawstwie

Załącznik nr 3_ Oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania

Załącznik nr 4_ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5_Wykaz robót budowlanych

Załącznik nr 6_Wykaz osób

Załącznik nr 7_ Oświadczenie o uprawnieniach

Załącznik nr 8_wzór umowy

Projekt budowlany

 

Sposób publikacji:

Tablica ogłoszeń Zamawiającego: 15.05.2014

Strona internetowa www.tymoteusz.org.pl w dniu: 15.05.2014

Termin składania ofert: 16.06.2014

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

PASEK2

.