Postępowanie wyboru wykonawcy prac termomodernizacyjnych w ramach projektu pn.  Termomodernizacja obiektu formacyjnego Katolickiego Stowarzyszenia w Służbie Nowej Ewangelizacji Wspólnota Św. Tymoteusza w Gubinie wraz z wymiana systemu cieplnego (OZE) – nr 2/2014

 

ZAMAWIAJĄCY:

Katolickie Stowarzyszenie w Służbie Nowej Ewangelizacji Wspólnota św. Tymoteusza

ul. Kresowa 258; skr. poczt. 39 a

66-620 Gubin

NIP 926-14-34-191

REGON: 970647437

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja obiektu formacyjnego Stowarzyszenia  wraz z wymianą systemu cieplnego na ekologiczny hybrydowy układ grzewczy oparty o OZE (prace budowlane).

 

PROCEDURA:

Postępowanie prowadzone było w formie zapytania ofertowego (konkurs ofert) i nie podlegało przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 – tekst jednolity z późn zm.). Postępowanie prowadzone zostało zgodnie z zasadami przejrzystości, jawności i ochrony uczciwej konkurencji oraz równości szans wykonawców na rynku ofert.

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej:

Termomodernizacja obiektu formacyjnego Katolickiego Stowarzyszenia w Służbie Nowej Ewangelizacji Wspólnota Św. Tymoteusza w Gubinie wraz z wymianą systemu cieplnego (OZE)”  (RPLB.03.02.00-08-061/12) współfinansowaną ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu III: „Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego”, Działanie 3.2. „Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”

Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

  • 45000000-7 Roboty budowlane;
  • 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne

 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Data udzielenia zamówienia: 14.07.2014

Liczba otrzymanych ofert: 3

Liczba odrzuconych ofert: 1

Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielona zamówienia: Zakład Wielobranżowy TECH-BUD Marian Batko, ul. Fatimska 142, Kraków

Wartość zamówienia brutto: 2 461 000,00 zł

 

PASEK2

.